Опис на Проектот

Изработка и одржување на веб страна.