Project Description

Креирање на план со содржини, графички дизајн и текст, за потребите на нашиот клиент Digihost за промоција на социјалните медиуми.